embk2009afisİnsanların bireysel veya toplumsal gereksinimleri ve beklentileri için yaptıkları her türlü etkinlik “iş” olarak tanımlanmaktadır. Bir işin yapılması sırasında işi yapacak olan kişinin fiziksel ve ruhsal yapısının sahip olduğu beceriler bütünü ile o işteki araç-gereçler ve çevre karşılıklı iki sistem olarak etkileşirler. İnsanın sağlıklı ve verimli çalışması, en iyiyi üretmesi ve ekonomik faaliyetlere en etkin şekilde katılabilmesi, bu ideal uyumun yakalanabilmesine bağlıdır.

Ergonomi, iş ile insan arasındaki uyumun sağlanması üzerine çalışan disiplinlerarası bir bilimdir. İnsanın değişken koşullar altında hangi zorlamalara maruz kaldığını ve özel yeteneklerini en iyi nasıl kullanabileceğini bulmak ve araştırmak ergonominin görevidir. Ergonomi bilimi yakın zamana kadar karşılıklı etkileşen bu iki sistemin uyumunu hedeflemekteydi. Günümüzde ise karmaşıklaşan üretim şekilleri karşısında insan-iş ilişkisini sadece fiziksel uyum boyutunda değerlendirmenin yeterli olmadığı fark edilmiştir. Bu yüzden son yıllarda ergonomi biliminin amaç ve kapsamı için yapılan tanımlamalarda güvenlik, sağlık, konfor, performans, motivasyon, verimlilik terimleri yanında “insan yaşam kalitesini ve refahını artırmayı amaçlama” gibi insan odaklılığı öne çıkaran yeni ifadeler yer almaya başlamıştır. Ayrıca ergonomi, hem işverenlere hem de çalışanlara katkılar sağlamaktadır. Ergonomi işverenler açısından, işe daha az devamsızlığı, iş ortamından daha az şikâyeti, artan çalışan sorumluluğunu, artan verimlilik ve performans gelişimini ve bunlardan kaynaklanan maliyet düşüşlerini ifade ederken, çalışanlar için özdeğerin gelişimi, kişisel sağlık ve iş yaşamının kalitesinin artması demektir.

Konferanslarımızın amacı; sanayileşen ve üreten bir toplum için, üretimdeki insanın çalışma şartlarını geliştirmeye yönelik disiplinler arası çalışmayı gerektiren ergonomi konusuna verilen önemin artmasını sağlamak, gerek bilimsel çalışma gerekse uygulama noktalarında Endüstri ve İşletme Mühendisleri’nin önemli katkılarını ve katkı koyabilecekleri noktaları ortaya koymak ve paylaşmaktır. Etkinliğimizde, Ergonomi konusundaki yeni eğilimleri vurgulayan Fiziksel, Bilişsel ve Organizasyonel Ergonomi konuları; bildiriler, atölye çalışmaları, seminerler, paneller, kurslar, deneyim paylaşımları, söyleşiler vb. sunum yöntemleriyle katılımcılarla paylaşılmıştır.


BİLDİRİLER

Avrupa’da Antropometri Uygulamaları
Yrd. Doç. Dr. Tülin Gündüz Cengiz – Endüstri Mühendisliği Bölümü

Küresel Ekonomik Kriz Sürecinde İşletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Ergonomik Yaklaşımlar
Doç. Dr. Akın Marşap – Atılım Üniversitesi
Doç. Dr. Müslüme Narin – Gazi Üniversitesi

Hazır Giyim İşletmelerinde Çalışan İşgörenleri Etkileyen Stres Faktörleri
Dr. Saliha Ağaç – Blm. Uzm. Meyrem Arga Şahinoğlu – Dr. Nalan Gürşahbaz – Blm. Uzm. Saliha Özelmas Kahya – Gazi Üniversitesi


SUNUMLAR

İnsan Makine Sistemlerinin Ergonomik Analizi ve Bir Uygulama
Emre Mercan – İnsan Kaynakları Uzmanı – Mercedes Benz Türk
Prof. Dr. Ahmet Fahri Özok – İstanbul Kültür Üniversitesi

Bekaert İzmit Ergonomi Yolcuğu
Özgür AKSOY – Üretim Müdürü – Bekaert

Oyak – Renault Otomobil Fabrikaları Ergonomi Çalışmaları
Burcu İşgören – Ergonomi Mühendisi – Renault
İsrafil Bozkurt – İşyeri Hekimi – Renault

Uygulamalı Ergonomi Projeleri (UYEP)
Altay Onur – Kalite ve Çevre Yönetimi Sorumlusu – Siemens

Goodyear Ergonomi Grup Çalışmaları
Gönül YÜZBEY – İş Güvenliği ve Çevre Müdürü – GOODYEAR
Duygu KUMBARACI – İş Güvenliği ve Çevre Koordinatörü-GOODYEAR

Yük Kaldırma Ergonomisi, TIE
Zafer ÖRNEK – Sürekli Geliştirme Uzmanı – TOFAŞ
Bülent ASLANHAN – İşyeri Hekimi – TOFAŞ
Volkan OKUTKAN – Montaj Lideri – TOFAŞ

Çalışan Memnuniyeti ve Verimlilik İçin Ergonomi…
Hikmet GÖRGÜLÜ – İş Planlama Mühendisi – BOSCH
İhsan ÖZER – İş Planlama Mühendisi – BOSCH
Metin TEKCAN – İşyeri Hekimi – BOSCH

Antropometrik Açıdan Çalışma Yeri Düzenlenmesi ve Uygulama Örneği
Nevzat ALPAY – Eğitim Müdürü – MESS Eğitim Vakfı

Tekrarlayıcı ve Zorlayıcı Elle Kaldırma İşlerinde Risk Değerlendirme
Altan KOLTAN – İşyeri Hekimi – EGE SERAMİK

İş İstasyonlarında Ergonomik Analiz
Hüseyin ÇAVUŞOĞLU – İş Güvenliği Mühendisi – BRİSA


ÇALIŞTAYLAR

Ofis Ergonomisi
Dr. Dilek Tiryaki / Artı Danışmanlık
Tarih: 10 Nisan Cuma 2009
Saat: 09:00 – 13:00

İşyerinden Kaynaklanan Stres ve Çıkma Yolları: Psikodramatik Bir Yaklaşım
Doç. Dr. Pınar Ünsal / İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü
Tarih: 10 Nisan Cuma 2009
Saat: 09:00 – 13:00

Hedef Katılımcı Profili: Şirket çalışanları.

Atölye Çalışmasının Amacı: Bu Atölye çalışmasının amacı, çalışanlara işyerlerinde yaşadıkları stres faktörlerini algılamalarında ve başa çıkmalarında etkili olabilecek faktörler hakkında bilgi ve iç görü kazandırmaktır.

Atölye Çalışması İçeriği:

 • Örgütsel ortamlarda stres kaynakları
 • Çevresel faktörlerin algılanmasına etkide bulunan faktörler (duygular, kişiliğin rolü)
 • Stresle başa çıkmada kullanılan bireysel tarzlar

Atölye Çalışmasında İzlenecek Yöntem: Bilgilendirici sunumların yanı sıra bir grup çalışması yöntemi olan psikodramadan da yararlanılacaktır.

Hayat Dengesi: İş, Aile ve Özel Hayatı Dengeleme Sanatı
Prof. Dr. Zeynep Aycan / Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü
Tarih: 10 Nisan Cuma 2009
Saat: 09:00 – 13:00

Hedef Katılımcı Profili: En az 1 yıllık iş deneyimi olan kadın ve erkek çalışanlar.

Atölye Çalışmasının Amacı: Çalışan bireyin iş, aile ve özel hayatını dengeleyememesinin doğuracağı sonuçların tartışılması; hayat dengesinin temel bileşenlerinin sunulması; denge kurmak için gereken bilgi ve beceriler hakkında bilgilenme; 7 basamaklı sorun çözme yaklaşımıyla denge kurmanın yöntemleri.

Atölye Çalışması İçeriği:

 • Hayat dengesi nedir?
 • Hayat dengesinin bozulmasının doğuracağı sonuçlar nelerdir.
 • Hayat dengesi neden bozulur.
 • Kadınlar ve erkekler arasındaki farklar
 • Dengeyi sağlamanın altın kuralları: Talepler ve Destekler
 • 7 Basamaklı sorun çözme davranışı

Atölye Çalışmasında İzlenecek Yöntem: Değerlendirme testleri (hayat dengesi testi, a tipi kişilik testi), Vaka analizi, 7 basamaklı sorun çözme yaklaşımının her bir katılımcı için bireysel bazda uygulanması ve hareket planı çıkartılması

Revize NIOSH Kaldırma Denklemi
Dr. Altan Koltan / Ege Seramik
Tarih: 10 Nisan Cuma 2009
Saat: 14:00 – 18:00

Hedef Katılımcı Profili: İş güvenliği mühendisleri, işyeri hekimleri

Atölye Çalışmasının Amacı: Mesleki Bel Hastalıklarını önlemede kullanılan Revize NIOSH* Kaldırma Denklemi yönteminin tanıtılmasıdır.
* The National Instude for Occupational Safety and Health, ABD

Atölye Çalışması İçeriği: Elle kaldırma işlerinde sağlıklı bir işçinin belirli bir sürede bel rahatsızlığı riski olmadan kaldırabileceği yük limitinin hesaplanması ve kaldırılan yükün olası limiti aşma durumunda alınabilecek önlemlerin kavratılmasıdır.

Atölye Çalışmasında İzlenecek Yöntem: Problem çözme yöntemi.

İşletmelerde Verimlilik Artışı İçin Ergonominin Rolü
Nevzat Alpay – Eğitim Müdürü / MESS Eğitim Vakfı
Tarih: 10 Nisan Cuma 2009
Saat: 14:00 – 18:00

Hedef Katılımcı Profili: İşletmelerde Faaliyet Gösteren Üretim ve Büro Çalışanları

Atölye Çalışmasının Amacı: Katılımcılara, iş süreçlerinde ergonominin verimlilik açısından önemini anlatarak, ergonomik çalışma yeri düzenleme alanında iyi uygulama örneklerini sunmak, çalışma yerlerinde ergonomi konusunda farkındalık ve duyarlılık yaratmak.

Atölye Çalışması İçeriği:

 • Ergonominin işletmeler açısından önemi
 • Ergonomi-Verimlilik ilişkisi
 • İş süreçlerinde ergonomik açıdan çalışma yeri düzenleme kriterleri
 • Antropometrik açıdan çalışma yeri düzenleme
 • Ergonomik açıdan iyi düzenlenmiş bir iş sürecinde performans artışı
 • Ergonomi üzerine çalışanlarda farkındalık ve duyarlılık yaratmak

Atölye Çalışmasında İzlenecek Yöntem: Anlatım, görsel sunumların ve uygulama örneklerinin paylaşımı, tartışma

DÜZENLEME KURULU
Selçuk Soylu
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Çağdaş Akar
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Mahir Ulaş Akcan
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Nuşin Çoşkun
TMMOB MMO Adana Şubesi
Egemen Ceylan
TMMOB MMO Ankara Şubesi
Z.Deniz Alta Yürik
TMMOB MMO Antalya Şubesi
Hüseyin Gencer
TMMOB MMO Bursa Şubesi
İskender Erbil
TMMOB MMO Denizli Şubesi
Nil Aras
TMMOB MMO Eskişehir Şubesi
Alkım Erdönmez
TMMOB MMO İstanbul Şubesi
Fatma Özdemir
TMMOB MMO İstanbul Şubesi
Güzin Özdağoğlu
TMMOB MMO İzmir Şubesi
Özgür Yalçınkaya
TMMOB MMO İzmir Şubesi
Reha Ünal
TMMOB MMO Kayseri Şubesi
Günay Birtürk
TMMOB MMO Kocaeli Şubesi
İsmail Hakkı Karaca
TMMOB MMO Konya Şubesi
Ahmet Dursunoğlu
TMMOB MMO Samsun Şubesi
Emrullah Demirci
TMMOB MMO Trabzon Şubesi
Sıtkı Kuloğlu
TMMOB MMO Zonguldak Şubesi

YÜRÜTME KURULU
Nilgün Fiğlalı
Özgür Armaneri
Hürcan Girgin
Emre Göktepe
Filiz Güler
Ogün İstanbul
Altan Koltan
Güzin Özdağoğlu
İbrahim Tutkun
Hatice Ünal
Özgür Yalçınkaya
Deniz Dinç Yılmaz

DANIŞMANLAR KURULU
Ahmet Fahri Özok
İstanbul Kültür Üniversitesi
Alptekin Erkollar
TMMOB MMO İstanbul Şubesi
Canan Çilingir
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Çağatay Güler
Hacettepe Üniversitesi
Doğan Erol
TMMOB MMO Eskişehir Şubesi
Emel Özcan
İstanbul Üniversitesi
Fatih C. Babalık
TMMOB MMO Bursa Şubesi
Fethi Çalışır
İstanbul Teknik Üniversitesi
Hakkı Tayfur Aslan
TMMOB MMO Konya Şubesi
İsmail Burhan Türkşen
TOBB Üniversitesi
Kemal Çapoğlu
TMMOB MMO Trabzon Şubesi
Mahmut Ekşioğlu
Boğaziçi Üniversitesi
Mahmut Teberik
TMMOB MMO Adana Şubesi
Mustafa Köksal
Çankaya Üniversitesi
Mustafa Yaşar Tınar
Dokuz Eylül Üniversitesi
Naim Cesur
MPM Ege Bölge Müdürlüğü
Önder Öner
TMMOB MMO Zonguldak Şubesi
Sedat Şarman
Yaşar Üniversitesi
Serpil Aytaç
Uludağ Üniversitesi
Tülin Gündüz Cengiz
TMMOB MMO Bursa Şubesi
Yasemin Claire Erensal
Doğuş Üniversitesi

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

ÜNİVERSİTELER
Atatürk Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
İzmir Ekonomi Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kocaeli Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Osmangazi Üniversitesi
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi

KURUM VE KURULUŞLAR
İSGDEM İlk Yardım Eğitim Merkezi
İşyeri Hekimleri Derneği
İzmir Büyükşehir Belediyesi
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü
KALDER
KOSGEB
Milli Prodüktivite Merkezi (MPM)
PERYÖN (Türk Personel Yönetim Derneği Ege Bölgesi Şubesi)
T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İŞGÜM)
Türk Tabipler Birliği (TTB)
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)

BASIN-YAYIN
Önlem Dergisi

KONFERANS SEKRETERİ
Sibel Atar

KONFERANS SEKRETARYASI
Sungu Köksalözkan
Önder Sözen