ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ YAZILIMLARI VE UYGULAMALARI KONGRESİ
SONUÇ BİLDİRİSİ

emykafisTürkiye`de bir ilk olarak Endüstri Mühendisliği Yazılımları ve Uygulamaları Kongre ve Sergisi 30 Eylül – 01/02 Ekim 2011 tarihleri arasında Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi İzmir`de MMO İzmir Şube sekretaryalığında düzenlenmiştir.

Kongre 19 kurum ve kuruluş tarafından desteklenmiş, kongre süresince yurtiçi ve yurtdışından gelen uzmanlarca, 5 paralel salonda düzenlenen 23 oturumda 43 deneyim paylaşım toplantısı, 18 akademik bildiri, 2 söyleşi, 1 panel, 1 yuvarlak masa toplantısı, 12 kurs ve 1 forum gerçekleştirilmiştir. Akademik bildiriler, 262 sayfalık bildiriler kitabı ile 18 akademik bildiri ve 43 deneyim paylaşım sunumu, Kongre Bildiriler ve Sunumlar CD`si ile yayın dünyasına kazandırılmıştır.

Kongre, 629`u kayıtlı delege, 189`u kurs katılımcısı olmak üzere, toplam 1.200`ün üzerinde yönetici, mühendis, teknik eleman, endüstri mühendisliği öğrencisi tarafından izlenmiş; sergi 1.500`ü aşkın kişi tarafından ziyaret edilmiştir.

Kongrenin açılış oturumunda WEB 3.0 İnternetin Geleceği: Trendler ve Etkiler konulu sunumda, hayatın her alanına girmiş olan internetin gelişmesine etki eden trendler ve gelecekteki durumunun ekonomik, toplumsal ve teknolojik etkilerinin neler olduğuna dair bilgiler; Teknoloji 3.0 konulu sunumda yazılımın ve bilişimin yaşamın diğer alanları ile ilişkisi, bilinçli bilişim üretimi ve kullanımının ülkemize ve insanlığa getirilerine dair bilgiler kongre katılımcılarıyla paylaşılmıştır.

23 deneyim paylaşım oturumunda endüstrideki 43 uygulama ve 18 akademik bildiri ile Endüstri Mühendisliği Yazılım alanındaki bilimsel, teknik çalışmalar, çeşitli sektörlerdeki uygulamalar, yenilikler, bilgi ve deneyimler kongre katılımcılarına aktarılmıştır.

Kongre kapsamında düzenlenen panelde, “İşletmelerde Yazılım Uygulama Başarısının Önündeki Engeller” konusu, ilgili kuruluşları temsil eden konuşmacıların katılımıyla ayrıntılı olarak tartışılmış, görüş ve öneriler üretilmiş ve paylaşılmıştır.

Yine kongre kapsamında gerçekleştirilen Yuvarlak Masa Toplantısı`nda “Yazılım Uygulamalarında Endüstri Mühendislerinin Rolü” tartışılmış; yazılımların uygulanması, geliştirilmesi ve Endüstri Mühendisliği Eğitiminde Yazılımları yeri açısından irdelenerek interaktif bir biçimde kongre katılımcıları ile paylaşılmıştır.

Kongremizin söyleşiler bölümünde ise, “Yeni Yazılım Stratejileri” ve “Daha Akıllı Bir Dünya`ya Doğru…” konulu sunumlarla yazılımın geleceğine yönelik öngörüler kongre katılımcıları ile paylaşılmıştır. Son gününde 10 salonda 12 farklı konuda kurs düzenlenmiş olan kongremizde, Endüstri Mühendisliğinde Etmen Temelli Yazılımlar; Bilişsel Zekâ Temelli Veri Madenciliği ve Uygulamaları konularında iki özel oturum gerçekleşmiştir.

Üç gün boyunca paylaşma ve dayanışma zeminlerinin geliştirildiği, sosyal, kültürel etkinliklerle de renklendirilen kongre sonucunda aşağıdaki konuların kamuoyuna sunulması karar altına alınmıştır.

2009 yılında yapılan uluslararası bir araştırmaya göre dünyada yazılım projelerinin % 28`inin başarıyla tamamlandığı, %23`ünün başarısızlıkla sonuçlandığı, % 49`unun ise bütçesinin ve süresinin katlanarak tamamlanabildiği, ülkemizde ise yazılım projelerinin başarılı olarak tamamlanması oranının % 10`lar seviyesinde olduğu belirtilmiştir.

Yazılım projelerindeki başarısızlığın; kapsam, süre, bütçe ve ekip olarak iyi bir projelendirme yapılamaması, proje yönetiminin yetersizliği, doğru yerde doğru ürünün kullanılmaması, tedarikçinin yanlış seçimi, proje teknik liderinin yetersizliği, metodoloji eksikliği, üst yönetimin sahiplenmemesi, kuruluştaki yöneticilerin destek vermemesi, çalışanların yeni şeylere karşı gösterdiği direnç, çalışanların geleneksel yapıyı koruma isteği, çalışanlar için yaratılan yeni iş yükü, yaratacağı verimlilik ve izlenebilirlikten çekinme, kurum içi organizasyonun yetersizliği, kayıt dışı çalışmadan kaynaklandığı belirtilerek, yazılım projesinin başarısı için bu konulara dikkat edilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Günümüzde üretim teknolojileri ve endüstri mühendisliğinin ulaştığı aşamada verimlilik, ürün geliştirme, stok, lojistik, yönetim, bakım-onarım, servis ve üretim sürecinin entegre planlanması ile teknoloji, inovasyon, bilişim, yazılım alanları bir hayli iç içe geçmiş durumdadır. Tüm üretim kaynaklarının tek veya bütünleşik olarak entegre bir biçimde planlanması ve kontrol edilmesi için yazılımların önemli hale geldiği; entegre yönetim anlayışı ile üretim dışındaki diğer tüm fonksiyonların yönetimi için yazılımlara duyulan gereksinimin ilgili bütün taraflarca bilince çıkarılması gerektiği; bu kapsamda yazılım üretimi, seçimi, kurulum ve uygulama süreçlerinde sorunların çözümü için bilgi paylaşımına gereksinim duyulduğu, bu nedenle bu ve benzer etkinliklerin sürdürülmesinin faydalı olduğu saptaması yapılmıştır.

Yazılım geliştirmede hızlı teknolojik gelişim yaşanmaktadır. Teknolojik gelişim hızına etik değerlerinde aynı oranda ayak uyduramaması bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada Makina Mühendisleri Odası`nın, Endüstri Mühendisliği Yazılımları ve Uygulamaları süreçlerinde ihtiyaç duyulan etik değerlerin tesisinde önemli bir bileşen olarak konunun ilgililerini bir araya getirip kuralların oluşturulmasında öncülük yapabileceği belirtilmiştir.
Meslek Odaları bilişim uygulamalarının, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) örgütlülüğü içinde bütünselleştirilmesinin önem arz ettiği ifade edilerek, uygulamaların yaygınlaştırılması, sorunlarının ve olası çözüm önerilerinin tespiti, deneyim paylaşımı için TMMOB bünyesinde atölye çalışması, çalıştay vb. faaliyetlere gereksinim duyulduğu vurgulanmıştır.

Açık Kaynak Kodlu yazılımların yaygınlaştırılması için özellikle meslek örgütleri başta olmak üzere, diğer ilgili kuruluşlar ile ortak platformlar oluşturularak, bu sistemler için uygulama örneklerinin kendi bünyelerinde yaygınlaştırılarak desteklerinin artırılmasının önemi vurgulanmıştır.

Kamuya yönelik bilginin serbest dolaşımı önünde bir tehlike oluşturan internet filtresi uygulamasının terk edilerek, yatırımların internet kullanımına ve içerik/yazılım üretimine ilişkin eğitim faaliyetleri ile bilinçli kullanımın artırılmasına yönlendirilmesi gerekliliğine dikkat çekilmiştir.

Üniversitelerin Endüstri Mühendisliği Bölümlerinde eğitim müfredatında Endüstri Mühendisliği yazılımları ve uygulamaları konularının yer alması sağlanmalıdır.

İşletmelerde verimliliğin ve kapasite kullanım oranlarının artırılması amaçlı kullanılan yazılımların işletmelere entegrasyonu sürecinde, Endüstri Mühendisliği prensiplerinin uygulanması ve projelerde teknik yönetici veya proje yöneticisi olarak Endüstri Mühendislerinin görev alması ve istihdam edilmesi sağlanmalıdır.

Endüstri Mühendisliği Yazılımları ve Uygulamaları Kongresi, sahadan gelen çalışmalarla, anlam ifade eden bir tartışma paylaşım ortamı yaratmıştır. Bundan sonraki etkinlik için, sektör uygulamaları (savunma, turizm, imalat, sağlık vb.) biçiminde örnek olayların sayılarının artırılarak konunun sürdürülmesi önerilmiştir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ YAZILIMLARI VE UYGULAMALARI KONGRESİ PROGRAMI

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ YAZILIMLARI VE UYGULAMALARI KONGRESİ – KURSLAR

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ YAZILIMLARI VE UYGULAMALARI KONGRESİ – BİLDİRİLER


DÜZENLEME KURULU
Abdullah Selçuk Soylu
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Akın Çankaya
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Nergiz Bilgin
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Nuşin Uncu
TMMOB MMO Adana Şubesi
Vedat İrşi
TMMOB MMO Ankara Şubesi
Mehmet Murat Temiz
TMMOB MMO Antalya Şubesi
Murat Korkut
TMMOB MMO Bursa Şubesi
İskender Erbil
TMMOB MMO Denizli Şubesi
Bekir Musa Mayda
TMMOB MMO Diyarbakır Şubesi
Hakan Akalın
TMMOB MMO Edirne Şubesi
Cevdet Ürencik
TMMOB MMO Eskişehir Şubesi
Türkay Dereli
TMMOB MMO Gaziantep Şubesi
Şebnem Cengiz
TMMOB MMO İstanbul Şubesi
Nuri Emre Göktepe
TMMOB MMO İzmir Şubesi
Ahmet İlhan Düzgün
TMMOB MMO Kocaeli Şubesi
Hakkı Tayfur Aslan
TMMOB MMO Konya Şubesi
İbrahim Yücesoy
TMMOB MMO Mersin Şubesi
Coşkun Hamzaçebi
TMMOB MMO Trabzon Şubesi
Sıtkı Kuloğlu
TMMOB MMO Zonguldak Şubesi
Emrah Aydemir
TMMOB MMO EİM MEDAK
Güzin Özdağoğlu
TMMOB MMO EİM MEDAK
Gökşen Gök
TMMOB MMO EİM MEDAK
Halit Akçal
TMMOB MMO EİM MEDAK
Orhan Demir
TMMOB MMO EİM MEDAK

YÜRÜTME KURULU
Başkan: Hatice İpek Betiner
Ali Aytekin
Cüneyt Ersin
Evrim Ursavaş
Gonca Tunçel Memiş
Gökalp Yıldız
H. Cem Çapın
Işıl Tezcan Güler
İlksen Şendil
İsmail Cin
Mehmet Nuri Tekin
Murat Ihlamur
Özgür Yalçınkaya
Sabri Erdem
Seçkin Şişmanoğlu
Turgay Şirvan

DANIŞMANLAR KURULU
Aşkıner Güngör
Ayfer Durusoy
Emin Kahya
Ercüment N. Dizdar
Hamza Cihan Sarı
Hatice Camgöz Akdağ
Kenan Özden
Levent Kandiller
M.Cemali Dinçer
Mahmut Ali Gökçe
Mehmet Akansel
Mehmet Fatih Taşgetiren
Mehmet Mutlu Yenisay
Önder Bulut
S. Necip Özbey
T. Cengizhan Pamir
Taner Bilgiç
Tunç Bozbura
Yağmur Melih Gürtunca
Yakup Kara
Zeki Ayağ
Zeliha Deniz Alta

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR
BATI-BİNOM – Batı Anadolu Bilişim ve Elektronik Bölgesel İnovasyon Merkezi
BİYESAM – Bilişim ve Yazılım Eser Sahipleri Meslek Birliği
TÜBİDER – Bilişim Sektörü Derneği
TBV – Türkiye Bilişim Vakfı
YASAD – Yazılım Sanayicileri Derneği
Balıkesir Üniversitesi
Çankaya Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Girne Amerikan Üniversitesi
Haliç Üniversitesi
İstanbul Kültür Üniversitesi
İstanbul Şehir Üniversitesi
Kadir Has Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi